หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ตั้งอยู่เลขที่ 728 หมู่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอด 26 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ถนนสายแม่สอด - แม่ระมาด เนื้อที่ประมาณ 161.244 ไร่ หรือเท่ากับ 258.93 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอแม่ระมาด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ปะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพะวอ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
 
อำเภอแม่ระมาด
สาธารณรัฐสังคมนิยม แห่งสหภาพพม่า
ตำบลแม่กาษา
ตำบลพะวอ
ตำบลแม่ปะ
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดภายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิ ระหว่าง 35 - 39 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง ” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน กรกฏาคม ตำบลแม่กาษาเกิดอุทกภัยแล้งทุกปี น้ำใช้อุปโภคบริโภค และน้ำใช้ในภาคการเกษตรไม่เพียงพอ มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 500 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ในช่วงเช้าอาจมีอากาศเย็น 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 10 องศา
 
อาชีพประชากร
       

การเกษตร ในปัจจุบันประชากรตำบลแม่กาษาส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพทางการเกษตรผลผลิต ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอำชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป
 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 22.66
ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2.75
ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
 
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

การประมง มีการเลี้ยงเป็นกลุ่มสัตว์น้ำจืดแบบยังชีพ พันธุ์ประเภท ปลานิล ปลายี่สกไทย ปลาไน ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาทับทิม ปลาดุก โดยเลี้ยงในบ่อดิน

ปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,630 คน แยกเป็น

ชาย  4,269 คน คิดเป็นร้อยละ 49.47

หญิง 4,36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,752 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 33.33 คน/ตร.กม.
 
 
ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านแม่กื้ดหลวง 265 254 519 157
2 บ้านแม่กาษา 298 295 593 192
3 บ้านแม่กื้ดใหม่ 245 266 511 157
4 บ้านโกกโก่ 186 168 354 137
5 บ้านแม่กื้ดสามท่า 316 288 604 198
6 บ้านน้ำดิบ 250 260 510 168
7 บ้านห้วยบง 110 115 225 63
8 บ้านแม่กื้ดสามท่าใหม่ 233 250 483 139
9 บ้านไทยสามัคคี 427 450 877 308
10 บ้านใหม่ริมเมย 516 521 1,037 313
11 บ้านโพธิ์ทอง 251 233 484 132
12 บ้านแม่กื้ดใหม่พัฒนา 310 313 623 200
13 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า 151 167 318 117
14 บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน 252 311 563 189
15 บ้านแม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง 262 245 507 159
16 บ้านแม่กาษานุสรณ์ 197 225 422 123
  รวม 4,269 4,361 8,630 2,752
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       

การนับถือศาสนา
 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.92
 
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.08

วัด จำนวน 11 แห่ง
 
วัดมาตานุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดมงคลนิมิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดแม่กื้ดสามท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
วัดดอยโตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดบ้านน้ำดิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดศรีรัตนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
วัดไทยสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัดบ้านแม่กาษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14
 
วัดบ้านโกกโก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดห้วยบงวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดแม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
สำนักสงฆ์วัดเขาถ้ำโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
ที่พักสงฆ์วิมุตติญาณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
การศึกษาในตำบล
       
การศึกษา ในพื้นที่ตำบลแม่กาษามีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 12 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น

ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจำนวน 8 แห่ง
 
โรงเรียนอนุบาลแม่กาษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกกโก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดสามท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดสามท่าใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14

ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนแม่กาษา  
 
โรงเรียนแม่กื้ดสามท่า  
 
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ  
 
โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
การให้บริการทางด้านสาธารณสุขในตำบลแม่กาษา ประกอบด้วย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กื้ดหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดสามท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กาษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มี จำนวน 16 แห่ง
ความปลอดภัยในตำบล
 

ป้อมบริการประชาชน 409 (สภ.อ.แม่สอด) จำนวน 1 แห่ง

ที่ทำการกำนัน จำนวน 1 แห่ง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 15 แห่ง

ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ร้อย ตชด. 346 (บ้านแม่กื้ดสามท่าใหม่)
    จำนวน 1 แห่ง

กู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่กาษา จำนวน 1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ
   

งานประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

แห่เทียนจำนำพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีสลากภัต ประมาณเดือน ตุลาคม

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีสืบชะตาป่า ประมาณเดือน มิถุนายน

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประมาณเดือน กันยายน ตุลาคม

ประเพณีเลี้ยงศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ (เดือน 5 เหนือ) มิถุนายน (เดือน 9 เหนือ)
 
การคมนาคม
 
เส้นทางคมนาคมทางบกมีถนนสายหลักคือ สายแม่สอด - แม่ระมาด เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข ดกค 1 - 0027 สู่สำนักงาน อบต.แม่กาษา โดยมีรถโดยสารประจำทางแม่สอด - แม่กาษา วิ่งผ่านช่วงเวลา 06.00 น. - 12.00 น. ประชาชนส่วนมากเดินทางโดยรถจักรยานยนต์/ รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง, รถโดยสารประจำทางสายแม่สอด - แม่กาษา, รถยนต์ส่วนบุคคล, รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล, รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แหล่งน้ำ
 
มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค - บริโภค ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอกับการอุปโภค และบริโภคของประชาชน ได้แก่ ห้วยแม่กื้ด, ห้วยขนุน, ห้วยเสือ, แม่น้ำแม่ละเมา, แม่น้ำเมย, ลำห้วยห้วยบง, เขื่อนทดน้ำโกกโก่
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
   

น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากลำห้วยแม่ละเมา น้ำจากภูเขา ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้

ป่าไม้ ในเขตตำบลแม่กาษา มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูงๆ หรือบนภูเขาเป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่ม ตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกัน
 

ภูเขา ในเขตตำบลแม่กาษา ลักษณะพื้นที่ของตำบลแม่กาษา โดยทั่วไปเป็นเทือกเขา แนวทอดตัวของภูเขาที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ต่ำ หรือถูกแบ่งแยกออกจากภูเขาอื่นๆ ด้วยหุบเขาหรือแม่น้ำ ภูเขาแต่ละลูกที่อยู่ในเทือกเขาเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมือนกัน ซึ่งอาจเกิดจากการก่อเทือกเขา สูงและล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ลดหลั่นเรียงรายมี
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในตำบลแม่กาษามีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 2,752 หลังคาเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 188 จุด ไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในตำบลแม่กาษา
 
การสื่อสารในตำบล
 

ระบบการสื่อสาร
 
ในตำบลแม่กาษา มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True, 3 BB, อินเตอร์เน็ตชุมชน

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์
 
ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
หอกระจายเสียงตามสาย จำนวน 16 แห่ง
การท่องเที่ยว
 

บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษา

น้ำตกแม่กาษา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กาษา

ถ้ำแม่อุษา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษา

ห้วยแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กาษา

สำนักสงฆ์โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษา

วัดมาตานุสรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กาษา

บ่อพุน้ำร้อนบ้านน้ำดิบ (บ่อโคลน) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กาษา

น้ำตกตาด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กาษา

ท่าน้ำแม่ละเมา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กาษา

วัดไทยสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กาษา
 
ประปาในตำบล
 
การประปา ในตำบลแม่กาษา มีประปาหมู่บ้านเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา ต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบัน อบต.ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำน้ำดิบ สำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที
การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี และเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ อบต. ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณ และความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจำนวน 2,335 หลังคาเรือน

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 500 - 550 ลบ.ม. ต่อวัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก แม่น้ำ, น้ำภูเขา, บ่อน้ำตื้น, สระน้ำหนองใหญ่
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
           

การบริการ
 
บริการเสริมสวย จำนวน 12 แห่ง
 
บริการซ่อม จำนวน 13 แห่ง

อุตสาหกรรม
 
โรงสีข้าว  
 
บริษัทไทยวา มหาชน จำกัด หมู่ที่ 8
 
บริษัทแม่ลออ ผลิตน้ำมันปาร์ม, ยางพารา, ข้าวสาร หมู่ที่ 8
 
หจก.น้ำแข็งธารา ผลิตน้ำแข็ง, โรงน้ำดื่มไฮคราส หมู่ที่ 2
 
ไชโลข้าวโพด หจก.เอนกธัญกิจ หมู่ที่ 1
 
โรงงานโอเมก้า หมู่ที่ 9
 
เครือสหพัฒน์ หมู่ที่ 15
 
แพ้นปูนซีแพค 5 แยก หมู่ที่ 15
 
แม่ปะรีไชเคิล หมู่ที่ 9
 
โรงงานแอลฟ่า หมู่ที่ 9
 
ไชโลข้าวโพด หจก.ชัยอนัน หมู่ที่ 1
 
ท่าทราย  

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
  พาณิชยกรรมในเขตตำบลแม่กาษา เป็นกิจการค้าปลีก สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร สถานประกอบอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค จำแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 แห่ง
 
ร้านขายอาหาร จำนวน 43 แห่ง
  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่
 
กลุ่มต้นไม้หยก
 
กลุ่มทำดอกไม้จันทน์
 
กลุ่มทำบ้านน้อย
 
กลุ่มหัตถกรรมจักรสาน
 
กลุ่มถ่านอัดแท่ง
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้า
 
กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
 
กลุ่มเกษตรอินทร์
 
กลุ่มจัดทำดอกไม้บายศรี
 
กลุ่มร้านค้าประชารัฐชุมชนดอนสว่างร่วมใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.064-353-1236