หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วิสัยทัศน์ อบต.แม่กาษา
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
“ตำบลแม่กาษาน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ธรรมชาติคงอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
น้ำพุร้อนแม่กาษา
ศาสนสถานในตำบลแม่กาษา
โครงการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
           www.maekasa.go.th
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยจึงได้จัดทำ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
ติดต่อ อบต.
แม่กาษา
055-030-154
 
NEWS
 
ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562.
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 227 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 160 
 
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-190-4929
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 19 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
 
   
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะ [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 104 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1098 
 
   
 
     
 


จ้างจ้างเหมารถรับส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
     
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
 
   
     
 
แจ้งกำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 119 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบ๒ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรอบรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (Channel spacing) ฯ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
ด่วนที่สุด คู่มือสำหรับการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
แจ้งดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ (e-Plan - eMENSCR)  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 293 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
 
   
     
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โมโกร โครงการรักษ์สามัคคี [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โมโกร รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านตาก แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากออก ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 วันที่ 10 กรกฎา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
   
 
กระดานสนทนา
/td>
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องหารและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
KNOWLEDGE
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

OTOP บ้านโพธิ์ทอง  

น้ำพุร้อนแม่กาษา  
OTOP ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ TRAVEL
 
 
 
 
 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กาษา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569