หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วิสัยทัศน์ อบต.แม่กาษา
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
“ตำบลแม่กาษาน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ธรรมชาติคงอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
น้ำพุร้อนแม่กาษา
ศาสนสถานในตำบลแม่กาษา
โครงการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
           www.maekasa.go.th
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยจึงได้จัดทำ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
ติดต่อ อบต.
แม่กาษา
055-030-154
 
NEWS
 
ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562.
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 270 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 205 
 
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-190-4929
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถจัดเก็บขยะ ประจำปี2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 122 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
 
   
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อจ้างเหมาจัดเก็บขยะ [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะ [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 125 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 119 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 156 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1137 
 
   
 
     
 


จ้างจ้างเหมารถรับส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
     
 
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
 
   
     
 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนผู้พิการ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด แจ้งขยายเวลาในการให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบันทึกของงบประมาณฯ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้งเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 82 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 190 
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูฯ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาผ่านเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
ผลการคัดเลือกผู้ทืรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดตาก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ผลการคัดเลือกผู้ทืรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ตาก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 11/2563  [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 233 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการประปา ตามข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
 
   
     
 
อบต.วังหิน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของอ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน วันที่ 3 ธันวาคม 2563 อบต.วังหิน ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน การกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ส [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชุมประจำเดือน ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ระมาด ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ระมาด ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม รายงานการประชุม คกก.ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคคว [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคคว [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
อบต.น้ำรึม ไวรัส RSV คืออะไร [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม นายอำเภอแม่สอดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม .... เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
   
 
กระดานสนทนา
/td>
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องหารและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
KNOWLEDGE
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

OTOP บ้านโพธิ์ทอง  

น้ำพุร้อนแม่กาษา  
OTOP ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ TRAVEL
 
 
 
 
 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กาษา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 084-812-6680