หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วิสัยทัศน์ อบต.แม่กาษา
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
“ตำบลแม่กาษาน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ธรรมชาติคงอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
น้ำพุร้อนแม่กาษา
ศาสนสถานในตำบลแม่กาษา
โครงการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
           www.maekasa.go.th
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยจึงได้จัดทำ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
ติดต่อ อบต.
แม่กาษา
055-030-154
 
NEWS
 
 ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562.
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-190-4929
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
 
   
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
 
   
 
     
 


จ้างจ้างเหมารถรับส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
     
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
 
   
     
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมี [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 76 
ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา สู่การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 230 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 - 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติตามภารกิจฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
การรณรงค์การสร้างวัณนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 76 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \"ชิมช้อปใช้\" [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมการนำส่งเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 113 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
 
   
     
 
อบต.เชียงทอง ท่านนายกสุชาติ โพธิราช มองสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม,หมู่ที่ 7 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 112 
อบต.วังหิน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.วังหิน เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ. [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 173 
ทต.อุ้มผาง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 212 
อบต.แม่ตื่น [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 188 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองโรคในชุมชนในเขตเท [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 184 
ทต.แม่จะเรา ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๓๐๕/๒๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 354 
อบต.ตากออก ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านนายกิ้ม ทองตาดำ ไปทา [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
อบต.ขะเนจื้อ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 387 
ทต.อุ้มผาง การมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จึงประชาสัมพันธ์ มายังผู้สูงอายุ ผู้พิก [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
อบต.แม่กุ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 121 
ทต.แม่กลอง ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่กลอง ประจำปี 2560 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 138 
ทต.แม่กลอง ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่กลอง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
 
   
 
กระดานสนทนา
/td>
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องหารและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
KNOWLEDGE
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

OTOP บ้านโพธิ์ทอง  

น้ำพุร้อนแม่กาษา  
OTOP ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ TRAVEL
 
 
 
 
 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กาษา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569