หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วิสัยทัศน์ อบต.แม่กาษา
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
“ตำบลแม่กาษาน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ธรรมชาติคงอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
น้ำพุร้อนแม่กาษา
ศาสนสถานในตำบลแม่กาษา
โครงการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
           www.maekasa.go.th
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยจึงได้จัดทำ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
ติดต่อ อบต.
แม่กาษา
055-030-154
 
NEWS
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เวลา 08.30 -16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ.ที่ทำการ อบต.แม่กาษา
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 409 
 
   
สายตรงนายก/รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-030-154
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
 
   
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 232 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อจ้างเหมาจัดเก็บขยะ [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 281 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 254 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะ [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 295 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 279 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 330 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1315 
 
   
 
     
 


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 21 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 21 ต.ค. 2564 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
     
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
 
   
     
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการส่งจข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBECของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (TCAS 65) [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินเยียวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ฯ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 243 
ด่วนที่สุด การกำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 25 ตุลาคม 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด การายงานเหตุการกระทำความผิดตามมตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างส่วนราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 151 
ด่วนที่สุด ขอชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ ผ่านระบบ Facebook Live [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 154 
 
   
     
 
อบต.โมโกร [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โมโกร โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรปลอดโรค [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โมโกร โครงการโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรปลอดโรค [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โมโกร โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โมโกร โครงการพ่นหมอกควัน/ละอองฝอยกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โมโกร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โมโกร ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โป่งแดง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประชาสัมพันธ์ บุคคลต้องห [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โป่งแดง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง กำหนดสถานท [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.วาเล่ย์ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนตำบลวาเล่ย์หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์เจริญ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และได้ทำแนวกั้นห้ามผู้ใดเข้า-ออกบ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตากออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หนองพระบ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
   
 
กระดานสนทนา
     
 
ปรึกษา ปัญหากฎหมาย (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 230  ตอบ 5  
การให้บริการนำ้อุปโภคช่วงฤดูแล้ง (30 มี.ค. 2564)    อ่าน 204  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 185  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 6518  ตอบ 0  
 
     
/td>
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องหารและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
KNOWLEDGE
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

ข้าวกล้องหอมมะลิ  

น้ำพุร้อนแม่กาษา  
OTOP ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ TRAVEL
 
 
 
 
 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กาษา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 084-812-6680