หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดใหม่ม.3และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง ม.12รับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
 

       เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา15.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา นางสาวน้ำผึ้ง  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา นางนงคราญ อุชุการ ครู ผู้ดูแลเด็ก หน. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดใหม่ หมู่ที่3และ    
นางเบญจวรรณ  คำเชื่้อ ครูผู้ดูแลเด็ก หน.ศพด.บ้านแม่กื้ดหลวง พร้อมคณะครู รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายรุ่งศักดิ์เถื่อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินความพร้อมฯก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ดังนี้
     1) นายสุรัตน์ชัย ใจดี รองนายก อบต.แม่กาษา
     2) นายวิเชียร อุปรี รองนายก อบต.แม่กาษา
     3) นายสมเกียรติ ใจดี เลขานุการนายก อบต.แม่กาษา
     4) นางศุภพิชญ์ รินดี หัวหน้าสำนักปลัด
     5) นายปราริชาติ เขียวฉอ้อน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแม่กื้ดหลวง
     6) นางละออ ดอยเงิน คณะกรรมการสถานศึกษา
     7) นายพนม นามผาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
     8)นายภิรมย์ สารขัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
     9) นายนพพร อุปรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
    10) นายจิระเดช ปันสีคำ ประธานสภา อบต.แม่กาษา
    11)นายมงคล คำป้อ สมาชิก อบต.แม่กาษา หมู่ที่ 9
    12) นางคำเอื้อย พลาเกตุ คณะกรรมการศูนย์ฯ
    13)นายบุญรัตน์ อุดจอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
    14) นายอนุวัติ คำตุ้ย สมาชิก อบต.แม่กาษา หมู่ที่ 3
    15)นายจิระเดช ปันสีคำ สมาชิก อบต.แม่กาษา หมู่ที่ 1
    16)นายมงคล คำป้อ สมาชิก อบต.แม่กาษา หมู่ที่ 9
    17)นายบุญเทียม สละเต็ม สมาชิก อบต.แม่กาษา หมู่ที่ 12
    18) นางสาวสีดี        โป่งดอยหลวง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
    19) นางสาวนริศรา    ป้องวัน        ผช.จนท.ธุรการ (แทน ผอ.กองสาธารณสุข)
    20) นางจินตนา นายอง นักวิชาการการศึกษา ปฏิบัติการ

        โดยคณะกรรมการได้ประเมินตามแนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ สถานที่ตั้ง (On Site) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1295/2565 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เป็นไปตามระเบียบและให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 13.36 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.064-353-1236