หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  
 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา  โดยมี นางสาวน้ำผึ้ง ปิ่นแก้ว ครู คศ.2 รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา พร้อมคณะครู
- นางสาวฐิติมน  แก้วฟู  ครู คศ.2
- นางสาวพิมญ์วลัญ ลังกาวงศ์ ครู คศ.1
- นางสาววัชราภรณ์ ศักดี ครู คศ.1
-นางเอี้ยง สุขเปี้ย ครู คศ.1
- นางวิชชากร เถระ ครู คศ.1
- นางสาวแก้ว กันเอื้อง ครู คศ.1
- นางรติยาภรณ์ ใชราช ครู คศ.1
- นางสาววาสนา หน่อคาสุก ผู้ดูแลเด็ก
- นางสาวศุจินธรา ยอดเพ็ชร บุคลากรสนับสนุนการสอน
        พร้อมนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายนของทุกปี) เพื่อให้
1. เพื่อใหน้กัเรียนมีองคค์วำมรู้และภูมิคุม้กนั เกี่ยวกบัยำเสพติด
2.เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัเรียนรู้ป้องกนักำรแพร่ระบำดของสำรเสพติดและสิ่งมอมเมา
3.เพื่อส่งเสริมใหผ้เู้รียนมีทกัษะชีวติและรณรงคต์ ่อตำ้นยำเสพติดในสถำนศึกษำ
4.เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกักำรช่วยเหลือดูแลเพื่อนจำกภยัยำเสพติดและสิ่งมอมเา

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 15.44 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.064-353-1236