หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 

   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายกำจัด จันทร์ไทย
ปลัด อบต.แม่กาษา


นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจันทนี ใยยวง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิชาติ ผาแสนเถิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวศิริรัตน์ โยอินทร์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวสีดี โป่งดอยหลวง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางจุฬาลักษณ์ อรุณรัตน์ชยะกุล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569