หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
พนักงาน อบต.
 
 


 
นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
กองคลัง
 


 
นางสาวจันทนี ใยยวง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางประภัสสร เกิดอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางตะวันรุ่ง พรมมา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาววันเพ็ญ ทองปาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางรจนา คำภิระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุรีรัตน์ สานเอื้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569