ท่านต้องการให้ อบต.แม่กาษา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 22 )
84.62%
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
3.85%
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
3.85%
ด้านระบบ internet ตำบล ( 1 )
3.85%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
3.85%