หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ตำบลแม่กาษาน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ธรรมชาติคงอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
 
วิสัยทัศน์ อบต.แม่กาษา
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนระหว่างหน่วยงานต่าง

การพัฒนาบุคลากร

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมงานการศึกษาการเรียนรู้

ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนางานสวัสดิการ

การพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ

การบำบัด ฟื้นฟู ติดตามช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนางานสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้

การพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร

การพัฒนาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

การพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มมีความเข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าให้ทั่วถึง

การพัฒนาอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา

การพัฒนาป้องกันตลิ่งพังและปัญหาการกัดเซาะพังทลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.064-353-1236